טפסים לרישוי בניה

​1. בקשה לפטור מעדכון מפה מצבית/ מדידה חלקית
2. אישור כניסה למקרקעין
3. טופס ויתור על מכון בקרה
4. תצהיר הסכמות בעלי זכויות בנכס
5. הודעה בדבר הגשת בקשה לשותפים לנכס
6. טופס 7- רשימת בעלי זכויות בנכס
7. בקשה להקלה / שימוש חורג
8. תצהיר על פרסום הקלה / שימוש חורג
9. נוהל הגשת בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
10. מדיניות פיקוד העורף בדבר פטור מהקמת מקלט
11. תצהיר מתכנן שלד וטופס הגשת חישובים סטטיים
12. נוהל פינוי פסולת והצהרה על כמות פסולת בניין 
13. רשימת אתרי הטמנה ומחזור פסולת
14. מינוי מורשה נגישות
15. הצהרת מורשה נגישות11. 
16. תצהיר על לגליזציה
17. תצהיר לתוספות בנייה תחליף דו"ח יועץ קרקע
18. הנחיות לעריכת דוח קרקע וביסוס
19. הנחיות לעריכת נספח יציבות , בקרת תכן 
20. הצהרת עורך הבקשה בבקשה שאינה טעונה היוועצות עם רשות הכבאות
21. טופס נלווה להיתר בניה (לבניה חדשה למגורים)
22. בקשה לאישור תחילת עבודה
23. טופס 2 - תכנית שינויים בסמכות מהנדס
24. בקשה לקבלת תעודת גמר
25. טופס בקשה להפחתת סכום ערבות

טפסים לרישוי בניה