הנחיות ונהלים

  
דרישות להוצאת היתרי בנייה לפי שלבים - פברואר 2019
דרישות להוצאות היתרי בניה למגורים - פברואר 2019
דרישות להוצאת היתרי בנייה לתעשייה, מסחר, משרדים ומבני ציבור - פברואר 2019
דרישות סף לבקשה למידע להיתר - יולי 2018
דרישות סף להגשת בקשה להיתר בניה - יולי 2018
נוהל לעורכי בקשות להגשת בקשות ברישוי זמין - יולי 2018
הוראות לצירוף מסמכים גדולים למערכת רישוי זמין
נוהל כניסת מכוני בקרה לתהליך רישוי הבנייה - יולי 2018
הנחיות להגשת בקשה לאישור תחילת עבודה ולתעודת גמר
הנחיות מרחביות

 מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה

נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית - מהדורה 2

הנחיות ונהלים